Контакты
Социальные сети
  • Поиск по сайту

״מד-באלאנס״
תקנון האתר

תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות במידע המשתמשים

אנו מברכים אותך על שבחרת להשתמש באתר זה (או לחילופין להלן: הקליניקה; מד-באלאנס; או בקיצור: ״מד״).
מד באלאנס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש ומדיניות השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם.
על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.
טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר או יישומיו, הנך, כמשתמש האתר, מתבקש ומתחייב לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן. ובזאת, כלל הסעיפים המפורטים מטה:
הגדרות כלליות
1. «גולש״ או ״משתמש״ – כל אדם ו/או גוף כלשהו העושה שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או טלפון נייד ו/או כל אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.
2. הקליניקה או מד-באלאנס או בקיצור: ״מד״ ; ו/או החברה – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, חברות אם, חברות קשורות, חברות בנות וכל מי מטעמה. עבור תקנון זה החברה המחזיקה בקליניקה ״מד-באלאנס״ תהא כשם נרדף למד-באלאנס ויש להתייחס לאללו כאחד (סי אם די סנטר בע״מ, ח.פ.516027810).
3. ״האתר״ – אתרה של הקליניקה ״מד-באלאנס״ המפרסמת בו את השירותים המוצעים על ידי הקליניקה על פי תקנון אתר זה.
4. ״מידע אישי״ – פרשנות לעניין סוגיו השונים של המידע האישי יהיו אך ורק על פי ההגדרה המובאת בתקנון זה וכפי שיובא מטה בתחילת פרק התקנון הרלוונטי.

כללי
5. בגלישתך ו/או בשימושך ו/או בביצוע פעולות באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו ו/או בעמודי נחיתה הינך מאשר ומצהיר כי קראת את תקנון האתר (המפורט מטה) ואת מדיניות השימוש באתר. כמו כן, הינך מביע הסכמתך לאמור בו וכי אין ולא יהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה או תביעה כנגד מד ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה ו/או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לאתר.
6. גם באשר לחשיפתך לפעילות הקליניקה באמצעים אחרים וחיצוניים ככל שיהיו; ובאלו גם פלטפורמות הרשתות החברתיות ו/או עיתונות ו/או כלי התקשורת השונים ו/או טלוויזיה ו/או רדיו וכיוצא באלה (מפרסמים ותשתיות פרסום צד ג׳), תהא אתה מחויב לעניין בתקנון זה, כשם שעושה משתמש האתר. בכל פעילות מצידך באמצעים השונים שהוזכרו, הינך מאשר ומצהיר כי קראת את תקנון (המפורט מטה) ואת מדיניות השימוש באתר. כמו כן, הינך מביע הסכמתך לאמור בו וכי אין ולא יהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה או תביעה כנגד מד ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה ו/או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לאתר.
7. בהתחשב בהיות האתר אשר מגיב לחידושי הטכנולוגיה למגוון השירותים המוצעים בו, הרי שהאתר מתעדכן וכן, יתכנו שינויים מפעם לפעם במדיניות השימוש באתר ובתנאי השימוש. על כן, מומלץ לשוב ולעיין במסמך זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. למען הסר ספק, תדגיש הקליניקה כי ״מד-באלאנס״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו על כל המשתמע מכך. תוקף שינויים אלו יהא מחייב ממועד פרסומם הראשון.
8. במידה ולו תנאי אחד מתנאי תקנון זה אינו מקובל על המשתמש, על המשתמש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר ואין ולא תהיה לו כל טענה בקשר אליו ו/או בגין שימוש כאמור באתר.
9. השימוש באתר זה הינו על פי תנאי השימוש המפורטים להלן והוא מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין מד באלאנס ו/או החברה.
10. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לכלל המגדרים כאחד.
11. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש, ולא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש.
12. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס חוקי אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
13. למען הסר ספק מובהר כי מילוי פרטי המשתמש באתר ו/או בעמודים הקשורים בו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת השירותים המוצעים על ידי החברה המחזיקה בקליניקה ״מד באלאנס״ (סי אם די סנטר בע״מ, ח.פ.516027810).
14. מובהר כי על אף הסכמה כאמור, רשאי הגולש לחזור בו מהסכמה זו (opt. out) על ידי אפשרות ״ביטול רישום״, המופיעה כבדרך כלל בתחתית הודעות הדיוור, בדרך בה שוגר אליו דבר הפרסומת, או באמצעות משלוח הודעת סירוב להנהלת האתר בדוא»ל: pacient@medbalance.co.il.

התוכן
15. מטרת התכנים המופיעים באתר הינה לסייע להרחיב את בסיס הידע האישי של המשתמש ולאפשר לו לקבל אינפורמציה, בטרם פנייה לנציגי החברה, או לשם השארת פרטים בדרך ממחושבת, באמצעות האתר או באמצעות הפלטפורמות השונות.
16. מובהר בזה, כי הקישורים שיופיעו באתר מעת לעת הינם בגדר שירות למשתמשים באתר וכי לקליניקת מד-באלאנס ו/או למי מטעמה אין כל שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, והיא אינה עוקבת אחר הנעשה בהם.
17. התוכן המופיע באתר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לצרכי החברה ומצב השירותים אשר מעניקה החברה והקליניקה. מד שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לערוך/לשנות/להוסיף/ להפסיק וכל פעולה אחרת אשר נוגעת לתוכן האתר, וזאת ללא צורך בהודעה למשתמשי האתר ו/או למי מהמתעניינים בשירותי הקליניקה.
18. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין מד לבין המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.
19. המידע המופיע באתר נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית ו/או תחליף להסתייע במומחה. ייעוץ יינתן, ככל שיינתן, אך ורק במסגרת פעילות החברה באופן אישי, ובצורה העונה על הצרכים הפרטיקולריים של הלקוח הנמצא בתהליכים ממשיים אל מול החברה.
20. אחריות החברה ו/או הקליניקה לעניין התוכן המפורסם באתר היא מוגבלת אף היא, כפי שיפורט מטה הפרק התקנון הרלוונטי לעניין ״הגבלת אחריות החברה לעניין השימוש באתר״ על ידי המשתמשים.

איסוף מידע על משתמשי האתר והשימוש בו
21. מד אוספת מידע לגבי משתמשי אתר זה, על מנת לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המידע שנאסף באתר הינו משני סוגים: (1) מידע כללי על המשתמשים באתר (ובזאת, כפי המידע שיותר מטה); (2) מידע אישי הנמסר על ידי המשתמשים באתר בהתאם לתקנון זה וככל שיפורט מטה.
22. ״מידע כללי על המשתמשים באתר״: משמעו המידע שמד באלאנס אוספת באופן שגרתי אודות המשתמשים באתר בכללותם. מידע זה נאסף באופן שלא ניתן לשייכו על ידי מזהה וזה נאסף באופן אנונימי. כמו כן, לא ניתן לשייך למידע הכללי שנאסף אודות המשתמשים באתר פרטים אישיים כלשהם. המידע הכללי לעניינם של המשתמשים באתר נועד להוות כלי נוסף לשיפור תוכן האתר, שירותו למשתמש, איכותו וטיב השירות הניתנים באמצעותו.
23. ״מידע אישי הנמסר על ידי המשתמשים באתר״: משמעו כפי שיתואר בתקנון זה ובכפוף לדינים המקובלים החלים בעניין זה.

מידע אישי הנמסר על ידי המשתמשים באתר
24. אין המשתמש באתר מחויב למסור פרטים אישיים כלשהם למד-באלאנס. כל מסירה של פרטים אישיים תיעשה בהתאם לרצונו החופשי של המשתמש בלבד. פרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש אודותיו יישמרו במאגר המידע של החברה. איסוף המידע והשימוש בו יהיו כפופים למדיניות החברה המפורטת כאן, ויעשו בהתאם להוראות כל דין.
25. על אף האמור מעלה, משתמש אשר מעוניין לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידי מד-באלאנס, עשוי להידרש למסור את פרטיו האישיים. מד תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים כפי שנמסרו על ידי המשתמש לרבות:
א. שליחת כל הודעה למשתמש בהווה או בעבר שפרטיו רשומים במאגרי החברה.
ב. תזכורת או מידע אודות על פרסום באתר של תוצאות של בדיקות מעבדה, כולן או חלקן, מועדי בדיקות או מועדי ביקורים.
26. בכפוף לדין, מד תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, בנסיבות שיצריכו זאת על פי שיקול דעתה. למען הסר ספק, מובהר כי אם יבקש המשתמש ליצור קשר עם מד באמצעות פלטפורמת התקשרות מקוונת (כמפורט בסעיף ‏12 לעיל) שאינה מופעלת על ידי החברה, ידוע לו שהמידע אותו הוא יעביר עשוי להיות חשוף לבעלת הפלטפורמה המקוונת.
27. מד-באלאנס אוספת מהמשתמשים באתר מידע אישי, כגון: שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או כל מידע אחר הנדרש לצורך מתן השירות באתר ועל מנת להעניק לפונים אליה את שירותיה מחוץ לעולם הדיגיטלי. וזאת, רק כאשר המשתמש באתר בוחר למסור מידע אישי כאמור מרצונו החופשי, או כאשר הוא נדרש לכך לצורך קבלת השירותים באתר, או לשם יצירת קשר עימו.
28. מד אוספת מהמשתמשים באתר מידע על מנת לספק שירות וטיפול שוטף, ולשם ניהול ותפעול של אותם שירותים, לצרכים סטטיסטיים, עדכון וטיוב המידע שבבעלות מד, ניהול הקשר עם לקוחות החברה, שיווק מוצרים ושירותים (לרבות דיוור תוכן שיווקי ופרסומי באמצעים אלקטרוניים), עיבוד המידע (כולל פילוח, תיעול ואיפיון) למטרות המנויות ולשם דיוור ישיר.
29. המידע שנמסר על ידך הינו נכס של מד, וזו תשמור על סודיות המידע האישי בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ»א- 1981 ועל פי כל דין.
30. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981, הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים אותם מסרת בעת הרשמתך לאתר הינם נכונים ומדויקים ונמסרו על ידך מרצונך החופשי. עוד ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים כאמור בסעיף זה ישמרו ברשות החברה (סי אם די סנטר בע״מ, ח.פ.516027810).
31. היה ותהיה מעוניין/ת להוסיף ו/או לתקן מידע שמסרת ו/או להימחק ממאגר המידע הנ”ל, תוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בדוא»ל לכתובת: pacient@medbalance.co.il.
32. מד לא תעביר את המידע האישי אודותיך לצד שלישי כלשהו, פרט לרשויות כאשר קיימת חובה על פי דין למסור להם מידע או דיווחים ו/או בהתאם לצו שיפוטי המחייב את מד למסור מידע אודותיך לצד שלישי ו/או לגורם מטעם מד לצורך קיום התחייבויותיה כלפיך  ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר ללא הסכמתך המפורשת.
33. כאמור לעיל, מד תעשה שימוש במידע שנמסר על ידך באמצעות האתר כדי ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים שלה העשויים לעניין אותך, בכפוף לקבלת הסכמתך לכך. אם אינך מעוניין בקבלת מידע שיווקי בדיוור כאמור, באפשרותך לבחור בכל עת שלא לקבל דיוור כאמור באמצעים שהוזכרו ופורטו מעלה. לכל אי הבנה לעניין זה, ניתן ורצוי לפנות לחברה באמצעי המקובל, כך למשל למי מנציגיה הממונים על הדיוור או באמצעות פנייה לדוא״ל בכתובת: pacient@medbalance.co.il.
34. זכותך בכל עת, על פי דין, לבקש בדרכים המקובלות את המידע השמור בידי החברה (פניות לדוא״ל החברה, בכתובת: pacient@medbalance.co.il).
35. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשמירת המידע בידי החברה בכלל (ובפרט: הקליניקה), ולשימוש האמור לעיל בפרטים.
36. המשתמש מצהיר שמילא והוא מאשר כי השימוש בפרטים הנ״ל, נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של מד-באלאנס, וזו לא תחשב כפגיעה בפרטיות ולא תזכה אותו בכל סעד או פיצוי כלשהו.

קניין רוחני
37. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותיו ובכל חומר ו/או תצלום ו/או איור הנכללים באתר, הינם של החברה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
38. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים להלן. למען הוודאות, ייתכן כי חלק משמות אלו וסימני מסחר למיניהם, הוסדרו מבעוד מועד בין החברה וצדדים שלישיים ועל אלו לא תהא למשתמש או לכל אדם אחר טענה ו/או זכות תביעה.
39. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
40. הנך נותן בזאת למד-באלאנס הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אותו מסרת למד (״מידע אישי הנמסר על ידי המשתמשים באתר״) או אשר נאסף באופן אוטומטי במהלך ביקורך באתר או במהלך השימוש שלך באתר (״מידע כללי על המשתמשים באתר״), לצרכים המפורטים בתקנון זה ולצרכים הנובעים מאלו המפורטים בתקנון זה, וזאת על פי דין.
41. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר שהמידע הסטטיסטי הינו רכושה הבלעדי של מד-באלאנס והיא בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. אסותא תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפיך, והכל בהתאם להוראות כל דין.
42. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי למד-באלאנס, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

פרטיות המשתמשים באתר
43. מד באלאנס פועלת לשמירת פרטיותך בעת השימוש באתר. מד עשויה להשתמש בטכנולוגיה כדי לעקוב אחרי דפוסי השימוש של מבקרי האתר. בזאת, הפעילות עשויה לכלול שימוש ב»עוגיות» המאוחסנות על דפדפן האינטרנט של המשתמש. ניתן להגביל את הדפדפן כך שלא יאחסן עוגיות אלו. המידע הנאסף הינו סטטיסטי בלבד, ואינו מזהה אותך אישית. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוחים סטטיסטיים והעברתו לצדדים שלישיים – כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק.
44. עוגיות (או: Cookies), הוא קובץ טקסט אשר מועבר למכשירכם על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו.
45. באמצעות עוגיות אלו, מד באלאנס עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: «ספקי צד שלישי»). במהלך שימושכם באתרים אלו ייתכן שייאסף מידע לגביכם ומד באלאנס עשויה לעשות בו שימוש כפי שפורט לעיל. למען הסר ספק ואחריות, מד אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכנם. אלו, ככל שיהיו, אתרים עצמאיים לחלוטין ועל כן, מומלץ לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים אלו, אתרים ספקי צד שלישי.
46. אם תעדיפו לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתכן באתר אינטרנטי, יש באפשרותכם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתם משתמשים לאופן בו הוא יבקש את אישורכם בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. אמנם, יתכן כי הדבר יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיכם והרגלי הגלישה שלכם, ובדרך זו להשפיע על הפעילות (לרבות זמינות) של האתר.
47. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר כללי על המשתמשים, הנרשמים ומבקשי המידע באתר.
48. בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, כאמור ולפי המפורט בתקנון זה.
49. בנוסף, ולמען שימת הדגש הראוי, בכל עת יש באפשרותכם לבקש את הסרת פרטיכם הנמצאים בידי החברה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: pacient@medbalance.co.il.

הגבלת אחריות החברה לעניין השימוש באתר
50. החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
51. אספקת השירותים ע”י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
52. מד ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה באתר על ידי הגולש. הגולש יישא לבדו באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמש מסכים ומצהיר בזה כי מד ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.
53. הגולש מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר. הגולש מתחייב להימנע משיבוש פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא בכל גולש אחר והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון – סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.
54. הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.
55. הגולש מתחייב לפצות ולשפות את מד ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
56. מד אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, מד רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
57. מד רשאית רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

שליחת אימיילים – דואר אלקטרוני
58. למען הסרת כל אחריות לכך בעתיד, ולמען שימת הדגש הראוי, המשתמש מסכים כי למפעיל האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק מרצונו בעת פעילותו באתר ו/או בדרכים המקבילות ככל שתהיינה) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, וזאת כל עוד נתוניו האישיים של המשתמש לא יועברו לצד שלישי.
פנייה שיווקית
59. משתמש שמשאיר את פרטי הקשר שלו באתר ו/או בדרכים מקבילות, ככל שתהיינה, מסכים כי מפעיל האתר יפנה אליו ב»פנייה שיווקית» גם אם המשתמש רשום ב»מאגר אל תתקשר אליי», כמשמעם בסעיף 16ב לחוק הגנת הצרכן, תשמ»א — 1981.

סמכות שיפוט
60. בכל סכסוך נושא תנאי שימוש אלה לא תהיה תחולה בשום אופן לדין זר כלשהו או לכללי ברירת דין בינלאומיים כלשהם. הדין החל על תנאי השימוש ועל השימוש באתר זה יהיה הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת שתתגלע בקשר עם האתר, המידע או השימוש בהם יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.
יצירת קשר
61. במידה ויש לכם שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, תוכלו ליצור עמנו קשר בכל עת בכתובת: pacient@medbalance.co.il.
62. סי אם די סנטר בע״מ, ח.פ.516027810 – בכתובת: רח׳ ויצמן 14, תל אביב.

סי אם די סנטר בע״מ, ח.פ. 516027810